Základné údaje

Žiadateľ (názov, adresa):

FILIA, nezisková organizácia, Trieda SNP 3, 04011 Košice

Partner 1:

Krajský úrad v Košiciach

Partner 2:

Krajské osvetové stredisko v Košiciach

Partner 3:

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta, Ústav humanitných vied

Názov projektu:

Účinnosť programov prevencie drogových závislostí

Číslo zmluvy:

200401676403-02-01-0005-11

Štatutárny zástupca:

Alexander Fotul, PaedDr.

Tel.:

055/6423 750

E-mail:

fotul@filia.sk

Kontaktná osoba pre projekt :

Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

E-mail:

olga.orosova@upjs.sk