Implementácia projektu

Projekt bol realizovaný v zmysle harmonogramu. 

V rámci medializácie a propagácie bol vyrobený prenosný zvinovací plagát v puzdre s názvom projektu logami EU a partnerov, ktorý je súčasťou každej prezentácie alebo aktivity. Boli vytlačené obaly so záložkou a reklamné predmety (taška + pero) pre účastníkov aktivít. 

Realizoval sa hlavne zber dát na základných školách v šiestich okresoch Košického samosprávneho kraja dotazníkovou metódou. Data získané v dotazníkovom zbere boli štatisticky spracovávané v databázovom štatistickom programe SPSS 12.0. Začalo sa s vytváraním databázy v tomto programe. V sledovanom období bolo do elektronickej databázy SPSS vložených, prepísaných 800 dotazníkov (cca 55%) z celkového počtu vyplnených. 

Uskutočnil sa prvý workshop k Stavu prevencie drogových závislostí za účasti odborníkov v prevencii drogových závislostí v okrese Rožňava. Použitá metóda: Analýza SWOT. 

Na základe výskumnej batérie sledovania účinnosti vybraných rovesníckych programov prevencie drogových závislostí bola vytvorená výskumná vzorka: Experimentálna skupina: rovesníci/asistenti rovesníckych programov PDZ (absolventi programu), Kontrolná skupina 1: spolužiaci asistentov rovesníckych skupín, Kontrolná skupina 2: žiaci zo škôl, kde rovesnícky program PDZ nie je realizovaný.