Cieľe projektu

Celkový cieľ projektu

Analýza a rozvoj účinnosti programov prevencie drogových závislostí, zlepšenie, zefektívnenie komunikácie a kooperácie pri realizácii programov v rámci drogovej problematiky kraja so zameraním na mládež v súčinnosti s plnením Národného programu boja proti drogám v SR. 

Špecifické ciele projektu

Cieľ 1: Analýza obsahovo-organizačných znakov programov prevencie drogových závislostí (PPDZ).
Cieľ 2: Výskum účinnosti vybraných rovesníckych PPDZ.
Cieľ 3: Rozvoj komunikácie a kooperácie významných mimovládnych a verejných inštitúcií v prospech udržateľnosti  účinných PPDZ.
Cieľ 4: Implementácia aktuálneho stavu poznania, výsledkov analýz do praxe.

 

Relevantnosť projektu vo vzťahu k Národnému programu boja proti drogám 2004-2008.

Hlavným cieľom stratégie Národného programu boja proti drogám SR je predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu situácie v oblasti abúzu a drogovej závislosti občanov Slovenskej republiky, s dôrazom na deti a mládež. Projekt sa dotýka práve detí a mládeže ako najzraniteľnejšej kategórie pre užívanie drog určitou formou prevencie so snahou osloviť aj rodičov tejto mládeže. Vychádza z východísk tvorby stratégie a to vypracovať zodpovedajúcu komunikačnú a informačnú stratégiu medzi jednotlivými aktérmi drogovej problematiky. Plní hlavne tieto ciele národného programu:

  1. Znižovanie dopytu po drogách – prevencia v podmienkach Košického kraja
  2. Koordinácia protidrogovej problematiky – v podmienkach Košického kraja
  3. Medzinárodná spolupráca aktérov Košického kraja

Realizáciou projektu budú plnené priority Akčného plánu realizácie Národného programu boja proti drogám v súlade s Európskou stratégiou boja proti drogám v podmienkach Košického kraja na obdobie  2005 – 2008 a to hlavne:

PRIORITA 1:

Dialógy s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi, odborníkmi, mládežou, nezamestnanými v rámci workshopov a klubových aktivít.

PRIORITA 3:

Analýza drogovej scény /časť prevencia/.

PRIORITA 5:

Organizácia medzinárodnej konferencie v Košiciach.