Adresáti projektu

Koordinátori prevencie na základných, stredných, vysokých školách v kraji -

Analýza obsahovo-organizačných znakov programov prevencie drogových závislostí (PPDZ).

 

 Asistenti rovesníckych skupín PDZ /peer aktivisti základných a stredných škôl/

Výskum účinnosti vybraných rovesníckych PPDZ.

 

Profesionálni pracovníci v oblasti prevencie, výchovy a vzdelávania v okresoch KE, MI, SNV, RV, TV 

Rozvoj komunikácie a kooperácie významných mimovládnych a štátnych inštitúcií v prospech udržateľnosti účinných PPDZ.

 

Riaditelia škôl, koordinátori PDZ na školách, pre PDZ relevantní pracovníci štátnej správy a mimovládnych organizácií 

Implementácia aktuálneho stavu poznania, výsledkov analýz do praxe: Medzinárodná konferencia: „Prevencia drogových závislostí: túžby a realita“

 

Učitelia, psychológovia, sociálni pracovníci, relevantní dospelí v PDZ

Publikácia: „Rizikové a protektívne faktory užívania drog.“

 

Občianska verejnosť

Televízny dokument: „Problematika legálnych drog v priamom prenose“