Štvrtok, 30.august 2018

Rovesnícky program znovu podporený Ministerstvom zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Filia nezisková organizácia uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Rovesnícky program prevencie užívania drog v roku 2018 podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zmluvné strany Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Filia nezisková organizácia uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie. Podpisom zmluvy č 206/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít na rok 2018 uzatvorenou podľa §2 ods. 1 písm. I) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka MZ SR podporilo projekt Filia n. o. pod názvom „Rovesnícky program prevencie užívania drog“.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.

Za obsah tlačených a elektronických materiálov a mediálnych výstupov je výlučne zodpovedný prijímateľ.

Ďakujeme, tím Filia n. o.